Tau

http://konyv.devocionalia.eu/images/kriz_oliv_tau.jpgA Tau-kereszt szimbóluma visszanyúlik az Ószövetségbe. A héber Tau betû õsi formája kereszt alakú volt: ×, késõbb + alakban jelenik meg a pénzeken. Az egyházatyák (Ezékiel 9,4) a megváltás jeleként magyarázzák. Egy angyal parancsot kap az Úrtól, hogy azok homlokára, akik elkerülik a büntetést, tav betûvel jelölje meg, és megszabadulnak. Szent Antal remetét is Tau-kereszttel szokták ábrázolni, ezért Antal-keresztnek is nevezik. Assisi szt. Ferenc gyakran ábrázolta leveleiben a Tau-keresztet

A titokzatos Tau, a görög ábécé utolsó betûje, a kereszt szimbóluma, amelyet Szent Ferenc kézjegyül használt. Az áldás szövege fölé Leó testvér piros tintával följegyezte, hogy Szent Ferenc “Hálaéneké”-t a sebhelyek vétele után írta.”Áldás Leó testvérre magyarul: “Az Úr áldjon meg és õrizzen téged. Mutassa meg neked arcát, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd tekintetét, és adjon neked békét. Az Úr áldjon meg téged, Leó testvér.”

1223-ban a nagybõjti idõt Ferenc Alverna hegyén töltötte. Arról a képrõl elmélkedett, amely már San Damianóban a lelkébe vésõdött: a Megfeszítettrõl. Annyira eggyé vált vele, hogy Jézus sebei saját testén is megjelentek. Amit egész életén át szeme elõtt tartott és saját személyében átérzett, az most elõtört volna, mindenki számára láthatóvá vált volna, ha Ferenc nem fáradozott volna minden erejével, hogy titkát elrejtse. Csak kevesen tudták meg, köztük Leó testvér, aki emiatt nagy lelki válságba került. Kicsoda õ ennek a halhatatlan jelenségnek a színe elõtt? Ferenc felismerte a testvér aggodalmát, adott neki egy képet, melyen megmagyarázta, hogy mindenki stigmatizált a maga módján, mindenki meg van jelölve a Tau jelével (görög betû, a kereszt jele), maga Leo testvér is.

Szent Ferenc A Lateráni Zsinatról való hazatérése után a Tau, Krisztus keresztjének prófétai jele lett a jelvénye. Ezzel írta alá leveleit, ezzel jelölte meg a cellák falát, és mint a férfi, akirõl Ezekiel próféta beszél, rajzolta homlokokra és véste a szívekbe, hogy bûnbánatra és megtérésre szólítson. Szent Ferenc kéz jele Fonte Colomboban. A kápolna falára rajzolt Tau jel.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Antalkereszt

http://web.axelero.hu/dob10638/konyvtar/kereszt.htm

Olasz:

http://www.nostreradici.it/tau_Francesco.htm

 

Angol:

 

http://www.franciscan-sfo.org/special.htm

 

http://www.franciscanfriarstor.com/resources/stf_symbols_of_identification_and_unity.htm